آزمایشگاه شاخص صدر

خانه خدمات ما

خدمات ما

آزمايشگاه شاخص صدر تبریز بر اساس دامنه فعاليت تعيين شده از طرف سازمان جهاد كشاورزی براي آنجام آزمايشات زير تجهيز شده است.

 

 • آزمون های فیزیک خاک
 • آزمون های شیمیایی خاک و اب
 • آزمون گیاه

 

آزمونهاي فيزيك خاك شامل:

 • دانه بندي بطريق هيدرومتري و پيپت
 • درصد رطوبت
 • نفوذ پذيري
 • ظرفیت زراعی (ميزان نگهداري آب در خاك )
 • ضريب پژمردگي
 • وزن مخصوص ظاهري و حقيقي
 •  قطر ذرات خاك
 • پايداري خاكدانه ها

 

آزمونهاي تجزيه شيمايي خاك و آب:

 • عصاره گیری
 • اسيديته یا PH
 • قابليت هدايت الكتريكي وTDS  و TSS
 • در صد اشباع
 • كربن آلي
 • موادخنثي شونده (آهك)و تفکیک آهک فعال و غیر فعال در خاک
 • گچ
 • فسفر قابل جذب و فسفر كل
 • پتاسيم قابل جذب و محلول
 • نیتریت – نیترات – آمونیاک وازت نيتراته
 • كلسيم – منيزيم – پتاسيم وسديم
 • كربنات – بي كربنات – سولفات و كلر وگوگرد
 • سيليس قابل جذب و كل
 • آهن ، منگنز ، روي و مس
 • بر محلول و قابل جذب
 • عناصر سنگين سرب و كادميوم
 • مواد محلول و معلق كل آب
 • اندازه گیری قلیایی ها (Na 2O , k2 O)
 • واکنش زایی و کاهش قلیاِییت سلیس
 • تعیین SRB  یا باکتری های احیا کننده سولفات در خاک
 • انداره گیری اکسیژن محلول و در اکسید کربن در آب برای استخر های پرورش آبزیان
 • اندازه گیری BOD , COD  در آب ها و پس آب های صنعتی و پرورش آب زیان

 

آزمايشات تجزيه شيميايي گياه:

 • ازت، فسفرو پتاسيم، سديم، كلسيم و منيزيم، گوگرد، آهن، منگنز و روي، مس، آلومنيوم، موليبدن و سيليس، عناصر سنگين نيكل، سرب، كادميوم كروم
 • ازت نيتراته، فسفر فسفاته، كلر و سيليس محلول درآب
 • درصد ماده خشك، اسيد فيتيك و نسبت مولي آن