تعیین کیفیت آب کشاورزی ، اشامیدنی،صنعتی، دام و طیورو مصالح ساختمانی